Jerzy Kochanowski

Jerzy Kochanowski (1960- ). Od 2003 członek redakcji "Przeglądu Historycznego", 2010-2012 zastępca redaktora naczelnego, w latach 2013-2019 redaktor naczelny.

Jerzy Kochanowski

Magisterium na UW uzyskał w roku 1984, doktorat i habilitacja tamże: 1991 i 2001. Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1988 roku kolejno jako: starszy asystent, adiunkt (od 1991 r.), od 2005 r. - prof. UW, a od 2012 - prof. nadzw. W latach 1994-2000 wykładowca w Akademii Teatralnej w Warszawie; w latach 2000-2005 pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. W roku 2007 profesor gościnny na uniwersytecie w Moguncji; 2011-2012 senior fellow w Imre-Kertesz-Kolleg w Jenie. Członek zarządu Fundacji "Karta", Rady Programowej Domu Spotkań z Historią (od 2006) i Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (2009-2010 i od 2013). W latach 1994-1995 zastępca red. naczelnego "Mówią Wieki”.

Najważniejsze publikacje: Proces szesnastu, Warszawa 1993; Zapomniany prezydent. Życie i działalność Ignacego Boernera 1875-1933, Warszawa 1993; Spojrzenie na Rosję, Warszawa 1994; Protokoły prezydium KRN 1944-1947, Warszawa 1995 (opracowanie); PRL w oczach Stasi, t. I Warszawa 1995, t. II Warszawa 1996 (współautor); Węgry. Od ugody do ugody 1867-1990, Warszawa 1997; Historia najnowsza (po 1939 r.) Ćwiczenia źródłowe dla szkół średnich, Warszawa 1999;Atlas historii Polski, Warszawa 2000 (współautor); W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945-1950, Warszawa 2001 (tłumaczenie niemieckie Osnabrueck 2004);Die polnische Heimatarmee. Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg, München 2003 (współredakcja);Przemyslaw : Dzieje nowe i najnowsze. XIX i XX wiek, Podręcznik dla trzecich klas liceów i techników, (Rozszerzony zakres kształcenia) , Warszawa 2004 i 2005 (współautor);  Die "Volksdetschen" in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realitaet, Osnabrueck 2006 (współredaktor); Polska-Niemcy Wschodnie 1945-1990. Wybór dokumentów,  t. I Warszawa 2006 i t. III Warszawa 2008 (współredaktor);(red.) W połowie drogi. Warszawa między Paryżem a Kijowem, Warszawa 2006; Zanim powstała NRD. Polska wobec radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec 1945-1949, Warszawa 2008; People on the Move. Forced Population Movements in Europe in the Second World War and its Aftermath, Oxford-New York 2008 (współautor);  Polska–Niemcy. Wojna i pamięć, Warszawa-Poczdam 2009 (wersja niem.  Deutschland, Polen und der Zweite Weltkrieg. Geschichte und Erinnerung , Potsdam-Warschau 2009; współautor i współredaktor); Tylnymi drzwiami. "Czarny rynek" w Polsce 1944-1989, Warszawa 2010.